معیار استفاده از کودهای پودری گیلدا

معیار استفاده از کودهای پودری گیلدا

معیار استفاده از کودهای پودری گیلدا قاشق چایخوری ( معمولا کوچکترین قاشق موجود بعد از قاشق غذاخوری و مرباخوری در خانه ها) میباشد.

کود NPK سه بیست+ گیلدا
کودNPK گلدهی+ گیلدا
کود مخصوص گیاهان آپارتمانی گیلدا
کود افزایش سبزینگی گیلدا
کود مخصوص ریشه زایی گیلدا
کود آنزیم های گیاهی گیلدا
کود مخصوص بونسای گیلدا
کود آمینو اسید گیلدا
کود فولویک اسید گیلدا
کود گوگرد وتابل گیلدا
کود هیومیک اسید گیلدا
کود جلبک گیلدا

 

معیار استفاده از کودهای پودری گیلدا

معیار استفاده از کودهای پودری گیلدا

www.gildakoud.com