سرخس برگ شمشیری(Sword fern)

سرخس برگ شمشیری(Sword fern)

سرخس برگ شمشیری(Sword fern)

سرخس گیاهی همیشه سبز است و هم به صورت گلدانی، هم به صورت آویزی استفاده می شود.

این گیاه به

نور متوسط(کمی سایه به دور از تابش مستقیم خورشید)

حرارت معمولی(۱۸تا ۲۰ درجه سانتیگراد)

آبیاری متوسط

رطوبت هوای خیلی زیاد

خاک برگ و ورمی کمپوست

احتیاج دارد.

‌سرخس طالب رطوبت بالاست ولی هنگام آبیاری باید دقت نمایید که بر روی برگ ها آب ریخته نشود.

حتما در کف گلدان از پوکه استفاده شود تا آب اضافی از گلدان خارج گردد.

 

سرخس برگ شمشیری(Sword fern)

سرخس برگ شمشیری(Sword fern)

سرخس برگ شمشیری(Sword fern)

سرخس برگ شمشیری(Sword fern)

www.gildakoud.com