ژسنریا کاردینالیس(Gesneria cardinalis)

ژسنریا کاردینالیس(Gesneria cardinalis)

ژسنریا کاردینالیس(Gesneria cardinalis)

در جنس ژسنریا به طور خاص سه گیاه زینتی حضور دارند: بنفشه آفریقایی، گلوکسینیا و ژسنریا کاردینالیس. که شباهتهای عمده‌ای در نگهداری و پرورش دارند.

این گونه دارای ریزوم سفید رنگی است که در خاک و در عمق کم قرار میگیرد و از تقسیم این ریزوم میتوان برای تکثیر استفاده کرد.

دارای برگهای سبز پرز دار هستند و در اثر تماس با آب ممکن است لکه دار شوند. لذا توصیه میشود به برگهای این گیاه (همانند بنفشه آفریقایی و گلوکسینیا) آب سرد پاشیده نشود.

روش نگهداری  :

ژسنریا کاردینالیس نور مستقیم خورشید را دوست ندارد و نباید در معرض آن قرار گیرد، بنابراین نور شدید و غیر مستقیم بهترین است.

اجازه دهید بین هر دو آبیاری سطح رویی خاک کمی خشک شود

دمای مناسب برای رشد ۱۹ تا ۲۵ درجه سانتی گراد میباشد.

خاک بنفشه آفریقایی گیلدا به دلیل سبک بودن بهترین خاک برای این گیاه میباشد.

 

ژسنریا کاردینالیس(Gesneria cardinalis)

ژسنریا کاردینالیس(Gesneria cardinalis)

ژسنریا کاردینالیس(Gesneria cardinalis)

ژسنریا کاردینالیس(Gesneria cardinalis)

ژسنریا کاردینالیس(Gesneria cardinalis)

www.gildakoud.com