ورزیا اسپلندنس(Vriesea splendens) ‌

ورزیا اسپلندنس(Vriesea splendens) ‌

ورزیا اسپلندنس(Vriesea splendens)

اسم علمی این گیاه Vriesea splendens ، از خانواده Bromeliaceae میباشد. این جنس دارای ۱۹۰ گونه، از گیاهان چندساله گلخانه ای زینتی است.

گونه مذکور، بومی گینه است و ارتفاع آن به حدود ۴۵ سانتی متر می رسد. گیاه وریزیا شامل برگهای سبز تیره با لکه ای عرضی می باشد.

گلهای این گیاه شمشیر مانند بوده و دم گلی در حدود ۶۰ سانتی متر دارد.

روش نگهداری  :

وریزیا به  نور متوسط،  حرارت زیاد،  خاک همیشه خیس، ???? رطوبت ۷۰تا ۹۰ درصد احتیاج دارد.

خاک و کود آماده کاشت (با بافتی سبک) به همراه پوکه (برای زهکشی مناسب) برای این گیاه ضروری است.

 

ورزیا اسپلندنس(Vriesea splendens) ‌

ورزیا اسپلندنس(Vriesea splendens) ‌

ورزیا اسپلندنس(Vriesea splendens) ‌

ورزیا اسپلندنس(Vriesea splendens) ‌

ورزیا اسپلندنس(Vriesea splendens) ‌

ورزیا اسپلندنس(Vriesea splendens) ‌

www.gildakoud.com