ارکیده(Orchids)

ارکیده(Orchids)

ارکیده(Orchids)

از خاک مخصوص ارکیده استفاده کنید خاک گیاهان معمولی برای ارکیده مناسب نیست.

روی برگ ها آب نریزید.

از اسپری یا ریختن آب روی گل ها خودداری کنید.

نور فیلتر شده مناسب است ولی گیاه را در مقابل نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

ریشه های از بین رفته و تیره رنگ را هنگام تعویض گلدان جدا نمایید.

 

ارکیده(Orchids)

ارکیده(Orchids)

ارکیده(Orchids)

www.gildakoud.com