مارانتا(maranta)

مارانتا(maranta)

مارانتا(maranta)

چه گیاهی در آپارتمان نگهداریم ؟

مارانتا(maranta)بومی برزیل، دارای ۲۵ گونه و از گیاهان همیشه سبز دائمی است.

نور:
محیطی روشن اما به دور از نور مستقیم آفتاب را می‌خواهد بخصوص در تابستان مکانی با سایه بیشتری را ترجیح می‌دهد.نور مستقیم آفتاب موجب کدر شدن رنگهای برگ و حتی سوختن برگها می شود کمبود نور نیز یکی از عوامل عدم باز شدن برگهای جوان این گیاه است که در این صورت باید گیاه را به مکانی با نور بیشتر منتقل کرد.

دما:
این گیاه در دمای ۱۶ – ۳٠ درجه سانتیگراد رشد می‌کند اما بهترین محدوده حرارتی برای آن ۲۱ – ۲۶ درجه سانتیگراد است.سردی هوا موجب پیچیدگی و پژمردگی برگها می‌شود.

آبیاری:
رطوبت دوست و نیاز به آبیاری خوب نیاز دارد ولی نه به صورتی که غرقاب شود اگر نگران آبیاری بیش از اندازه این گیاه هستید، صبر کنید تا سطح خاک گلدان تا حدودی و البته نه تمامی آن، خشک شود و سپس گیاه را آب دهید.

خاک:
خاک این گیاه باید زهکشی خوبی داشته باشد.دو قسمت پیت ماس و یک قسمت شن یا پرلیت محیط خوبی برای رشد این گیاه ایجاد می‌کند.

تعویض گلدان :
گلدان را زمانی عوض کنید که حجم برگسار نسبت به حجم گلدان بسیار بیشتر شده باشد این گیاه تعویضهای پی در پی را دوست ندارد.

 

مارانتا(maranta)

مارانتا(maranta)

مارانتا(maranta)

مارانتا(maranta)

www.gildakoud.com