ستاره سرخ (Guzmania lingulata)

 ستاره سرخ (Guzmania lingulata)

 ستاره سرخ (Guzmania lingulata)

برگ‌های این گل در اطراف یک محور مرکزی رشد می‌کند و به طول ۴۵ سانتی متر بوده که براق، سبز روشن، باریک هستند همچنین دارای لبه صاف و گوشتی میباشند.

این گیاه دارای گل بسیار زیبا و چشمگیری به شکل ستاره ای و گلبرگ های بزرگ و کشیده به رنگ نارنجی و قرمز می باشد.

فصل به گل نشستن گیاه پاییز میباشد.

شرایط نگهداری :

این گل نیاز نوری متوسطی دارد و باید گیاه را از تابش مستقیم خورشید دور نگه دشت تا به برگ ها و تنه مرکزی گیاه صدمه وارد نشود.

دمای ۲۷-۱۸ درجه سانتیگراد برای رشد این گیاه مناسب است.

گیاه گازمانیا به آبیاری متوسطی احتیاج دارد.

برای رشد و پرورش گیاه میتوانید از خاک و کود آماده کاشت گیلدا استفاده نمایید.

این گیاه به نور مصنوعی همانند لامپهای فلئورسنت بسیار خوب پاسخ می‌دهد.

 

 ستاره سرخ (Guzmania lingulata)

 ستاره سرخ (Guzmania lingulata)

 ستاره سرخ (Guzmania lingulata)

 ستاره سرخ (Guzmania lingulata)

www.gildakoud.com