بنت القنسول(Poinsettia)

بنت القنسول(Poinsettia)

بنت القنسول(Poinsettia)

برگهای آن بیضوی، سبز روشن با لبه صاف یا کمی دالبر دار دیده می شوند این گیاه روز کوتاه بوده به همین دلیل در پائیز گل می دهد و تمام زمستان دارای گل می باشد.

روش نگهداری :

این گیاه به نور متوسط و زیاد ولی غیر مستقیم نیاز دارد پس سعی کنید گلدان بنت قسنول را پشت پنجره و کمی با فاصله قرار دهید.

بنت قنسول نیاز آبی خیلی زیادی ندارد و به هیچ وجه رطوبت زیاد در داخل خاک خود را نمی پسندد، سعی کنید بین دو آبیاری حتما خاک گلدان کمی خشک شود.

این گیاه به دمای روز 19 الی 21 درجه و دمای شب 15 الی 16 درجه نیاز دارد.

خاک و کود آماده کاشت با ترکیب خاک، ورمی کمپوست، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس، شن و ماسه انتخاب مناسبی برای این گیاه میباشد.

در زمستان در جای گرم دور از وزش بادو بخاریها و اجاقهای گازی قرار گیرد.

 

بنت القنسول(Poinsettia)

بنت القنسول(Poinsettia)

بنت القنسول(Poinsettia)

بنت القنسول(Poinsettia)

www.gildakoud.com