بنفشه آفریقایی(African violets)

بنفشه آفریقایی(African violets)

بنفشه آفریقایی(African violets)

درمان بنفشه آفریقایی

اگر برگ ها پیچیده ، خشک و خم شده اند : هوا گرم و خشک است و گیاه نیاز به آبیاری دارد.

اگر تمام شرایط مساعد است و گل نمیدهد: با کود ورمی کمپوست تغذیه گردد ، گلدان نیز کوچک تر شود.

اگر گل ها و برگ های گیاه میپوسد: آبیاری زیاد است.

اگر برگ های جدید ریز و تعداد آن ها زیاد است: احتیاج به تعویض گلدان دارد.

هرگز روی برگ ها آب نریزید و آبیاری باید از زیر گلدان انجام شود.

شرکت گیلدا برای سهولت در نگهداری بنفشه آفریقایی خاک مخصوص بنفشه آفریقایی را تولید کرده که در بسته بندی های ۲ لیتری در بازار عرضه میگردد.

بنفشه آفریقایی(African violets)

بنفشه آفریقایی(African violets)

بنفشه آفریقایی(African violets)

بنفشه آفریقایی(African violets)

www.gildakoud.com