نکاتی مهم در مورد قلمه گیری از گیاهان

نکاتی مهم در مورد قلمه گیری از گیاهان

نکاتی مهم در مورد قلمه گیری از گیاهان

قلمه گیری در زمان گلدهی گیاه احتمال موفق شدن قلمه و ریشه زایی گیاه را کاهش میدهد.

اگر قلمه را از قسمتی از‌گیاه بگیرید که به ریشه نزدیکتر است احتمال ریشه زایی بیشتر میشود.

برش انتهای قلمه ساقه حتما اریب باشد تا بتواند راحت تر آب راجذب کند.

در قلمه معمولا یک تا سه برگ باید باشد که بتواند فتوسنتز کند.

برای بهبود شرایط محیطی یک کیسه روی قلمه ها قرار دهید تا ریشه زایی سریعتر اتفاق بیافتد.

نکته مهم استفاده از خاک مناسب برای قلمه زنی می باشد شرکت گیلدا با تولید محصول کوکولیت که در ایران به خاک هلندی یا خاک قلمه زنی نیز شناخته شده است ترکیب مناسبی را جهت قلمه زنی فراهم آورده این خاک بسیار سبک، غنی از مواد مغذی و ترکیبی از کوکوپیت ، پرلیت و ورمی کمپوست میباشد .

 

نکاتی مهم در مورد قلمه گیری از گیاهان

نکاتی مهم در مورد قلمه گیری از گیاهان

www.gildakoud.com