زمان پیشنهادی برای کاشت صیفی‌جات و سبزیجات در باغچه و محیط باز

زمان پیشنهادی برای کاشت صیفی‌جات و سبزیجات در باغچه و محیط باز

زمان پیشنهادی برای کاشت صیفی‌جات و سبزیجات در باغچه و محیط باز

برای کاشت صیفی‌جات و سبزیجات در منزل، در صورت فراهم کردن دمای مناسب و نور کافی زمان بندی ندارد و در هر فصلی میتوانید سبزی و صیفی مورد نظر خود را در خاک مخصوص سبزی کاری گیلدا در منزل کاشت نمایید.

 

زمان پیشنهادی برای کاشت صیفی‌جات و سبزیجات در باغچه و محیط باز

زمان پیشنهادی برای کاشت صیفی‌جات و سبزیجات در باغچه و محیط باز

www.gildakoud.com