حالت های مختلف نور در پرورش ونگهداری گیاهان

 حالت های مختلف نور در پرورش ونگهداری گیاهان

 حالت های مختلف نور در پرورش ونگهداری گیاهان

نور مستقیم:
نوری که مستقیم و بدون مانع به گیاه بتابه
نور مستقیم گفته میشه.

نور غیر مستقیم:
به نوری که با موانعی مثل شیشه، پرده و... به
گیاه بتابه نور غیر مستقیم میگن.

نیمه سایه:
به نوری که همراه با آفتاب خیلی کم فقط چند ساعت میتابه گفته میشه بعضی از گیاهانی که به نور نیمه سایه احتیاج دارن بهتره در کنار گیاه های بلندتر قرار بگیرن.

سایه:
جایی که نور آفتاب نباشه و گلدون از پنجره فاصله داشته باشه سایه میگن بعضی از گیاه ها برای رشد بهتر باید در این موقعیت قرار بگیرن.

نور مصنوعی:
در این حالت از انواع لامپ ها به جای نور طبیعی استفاده میشه.

 

 حالت های مختلف نور در پرورش ونگهداری گیاهان

 حالت های مختلف نور در پرورش ونگهداری گیاهان

 حالت های مختلف نور در پرورش ونگهداری گیاهان

 حالت های مختلف نور در پرورش ونگهداری گیاهان

 حالت های مختلف نور در پرورش ونگهداری گیاهان

www.gildakoud.com