چیکار کنیم گیاهان را نکشیم؟

چیکار کنیم گیاهان را نکشیم؟

چیکار کنیم گیاهان را نکشیم؟

به عشق و ارتباط با انسانها نیاز دارن، باهاشون حرف بزنید، نوازششون کنید، براشون آواز بخونید و موسیقی بذارید.

آبیاری هر روزه به گیاهان واقعا زیاد است اگر میخواهید مشغول گیاهان خود باشید فقط رطوبت را چک کنید.

گرما، سرما، باد و باران شدید از گل و گیاهانتان همیشه دور باشد هیچ گیاهی طاقت این شرایط را ندارد.

از ترکیب خاک مناسب برای گیاهان استفاده کنید بعضی از گیاهان نیاز به خاک های خاص خود را دارند.

گیاهان عاشق کنار هم بودن هستند این شرایط یک میکرواقلیم طبیعی و رطوبتی دلخواه برایشان فراهم میکند.

چیکار کنیم گیاهان را نکشیم؟

چیکار کنیم گیاهان را نکشیم؟

چیکار کنیم گیاهان را نکشیم؟

چیکار کنیم گیاهان را نکشیم؟

چیکار کنیم گیاهان را نکشیم؟

www.gildakoud.com