پرینت

فیلودندرون اکوادورنس - Philodendron Tenue

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی :Philodendron Ecuadorense
خانواده
:  Araceae - گلشیپوریان
بومی منطقه : آ
مریکای جنوبی و گرمسیری و غرب هند و جنگل های استوایی و مرطوب
نام های دیگر:
Weatheart Vine , Parlor Ivy , Heartleaf Philodendron , گل شیپوری پیچی, گوش گرگی,ونافار