پرینت

شعله لیلی - Flame Lily

ارسال شده در قسمت : گیاهان آپارتمانی

نام علمی : Gloriosa Superba
خانواده :
سورنجانیان - Colchicaceae
بومی منطقه :
جنگل های استوایی آفریقا و بخشهایی از جنوب شرق آسیا و مالزی
نام های دیگر:
Gloriosa Lily, Glory Lily, Superb Lily, Climbing Lily, Creeping Lily, Tiger claw, Isimiselo, Vlamlelie